Informaţii de interes public

CUPRINS:

 


 

Activitatea de informare publică directă

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman structura responsabilă cu asigurarea accesului la informaţiile de interes public este Compartimentul Informare, Relaţii Publice, Secretariat


Persoană responsabilă: Consilier superior, Neacsu Elena Daniela


Date de contact:

Telefon: 0247 311031, 0247 312814 - int. 29030
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Acte normative care reglementează activitatea de informare publică directă:

 •   Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 •   Hotărarea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001
 •   OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002.

 

 

Principii

 

RESPECTAREA LEGALITATII - Este cel mai important principiu, constând în asigurarea realizarii intereselor nationale, a aplicarii si respectarii Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si hotarârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice, la nivelul judetului Teleorman.


TRANSPARENTA -
Institutia Prefectului Judetului Teleorman îsi propune sa confere maximum de transparenta activitatilor acesteia, conform Legii transparentei nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.


PROFESIONALISM. ORIENTAREA SPRE REZULTATE - Noul management public este centrat pe rezultate, în urmatoarele directii: planificare, organizare, directionare, coordonare, monitorizare si evaluare, prin introducerea indicatorilor de performanta, buget.


ORIENTARE CATRE CETATEAN - Institutia urmareste ridicarea standardelor institutiei la expectantele, în continua schimbare, ale cetatenilor, implicarea cetateanului în procesul decizional, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

 

Acte normative care reglementează activitatea Instituţiei Prefectului - judeţul Teleorman

 

1. Constitutia Romaniei (publicata in Monitorul Oficial, Partea I-a, nr. 767/ 31 octombrie 2003),

 

2. Legea nr.340 din 12 iulie 2004, privind prefectul si instituia prefectului, republicata in Monitorul Oficial, partea I-a Monitorul Oficial nr. 225 din 24 martie 2008,

 

3. Hotarârea nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/ 2004, privind prefectul si institutia prefectului,

 

4. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial, Partea I-a, nr. 123 din 20 februarie 2007,

 

5. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial, Partea I-a nr. 365 din 29 mai 2007,

 

6. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial, Partea I-a nr. 525 din 2 august 2007,

 

7. Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ,

 

8. Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,

 

9. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

10. Hotarârea nr. 123 din 7 februarie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,

 

11. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,

 

12. Regulamentul de organizare si funcţionare a Instituţiei Prefectului - judeţul Teleorman.

 

Documente gestionate şi/sau produse în cadrul instituţiei conform legii nr. 544/ 2001

 

 • SERVICIUL CONTROLUL LEGALITATII ACTELOR, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, APLICAREA ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU, APOSTILA

 

1. Hotarari ale Consiliului Judetean si ale Consiliilor Locale, municipale, orasenesti si comunale
2. Dispozitii ale presedintelui CJ si a primarilor din judetul Teleorman
3. Proceduri prealabile a contenciosului administrativ
4. Dosare de instanta in care Institutia Prefectului judetul Teleorman sau Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului la proprietate privata asupra terenurilor Teleorman au calitate procesuala, in cauze aflate pe rol
5. Dosare privind acte administrative emise de catre autoritati locale, atacate la instantele de contencios administrativ de catre prefectul judetului Teleorman
6. Activitatea de aplicare a Apostilei de la Haga
7. Petitii si raspunsuri, in baza O.G. 27/2002.
8. Hotarari ale Comisiei Judetene privind aplicarea legilor fondului funciar si acordarea de despagubiri pentru veteranii de razboi,
9. Notificari in baza Legii nr. 10/ 2001,
10. Cereri pentru acordarea de despagubiri in baza Legii nr. 290/2003,
11. Raspunsuri la petitii, acte centrale si note de audienta.

 

Compartiment Informare, Relatii Publice, IT:
1.Activitatea de primire în audienta la conducerea Institutiei;
2. Raspunsuri la petitii adresate institutiei de catre autoritatile centrale si la cele adresate în baza O.G. 27/2002;
3. Evidenta documentelor cu privire la raspunsurile la cererile depuse in baza Legii nr. 544/2001, privitor la liberul acces la informatiile de interes public;
4. Documente, raportari, privitoare la aplicare dispozitiilor Legii nr. 544/2001, a H.G. 123/2002 si a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, 5. Rapoarte si informari cu privire la activitatea de relatii publice;
6. Buletine informative;
7. Activitati de protocol, organizare evenimete cu caracter national si local.

 

 • SERVICIUL AFACERI EUROPENE, STRATEGII ŞI PROGRAME GUVERNAMENTALE, DEZVOLTARE ECONOMICĂ, SERVICII PUBLICE DECONCENTRATE, SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

1. Referate si circulare, note de informare, adrese, buletine informative

 

2. Protocoale de colaborare
Invitatii pentru diverse evenimente
Raspunsuri la adrese
Informări ale autoritatilor locale, in domeniul afacerilor europene

 

3. Proiecte de finanțare

 

4. Rapoarte de monitorizare

 

5. Rapoarte si evaluari in zona situatiilor de urgenta

 

6. Rapoarte de control in relatia cu serviciile publice deconcentrate de la nivelul judetului Teleorman

 

7. Raspunsuri la sesizari si la petitii, in baza O.G. 27/2002;

 

8. Ordine ale Prefectului judetului Teleorman si notele de fundamentare ale acestora;

 

9. Proiecte de hotarari de guvern, initiate de catre prefect si de catre presedintele Consiliului Judetean Teleorman

 

10. Raportari anuale- activitatea conducerii institutiei

 

11. Informari cu privire la starea economica si sociala a judetului

 

12. Programul de dezvoltare economica a judetului

 

13. Secretariate tehnice comisii si Colegiul Prefectural

 

14. Invitatii pentru evenimente diverse

 

15. Autorizatii colectare deseuri reciclabile

 

16. Propuneri de modificari legislative, in zona sociala

 

17. Hotarari ale Colegiului Prefectural al judetului Teleorman

 

 • SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE, RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV

 

1. Registrele de contabilitate
2. Registrele de mijloace fixe
3. Bonuri de natura stocurilor
4. Mijloace banesti si decontari/ dispozitii de plata, de incasare, registrul de casa
5. State de salarii si alte drepturi de personal
6. Contabilitatea generala
7. Angajamente de plata
8. Dosare de achizitii
9. Registul ordinelor prefectului, si documentatiile de fundamentare ale ordinelor emise de catre prefect
10. Dosare profesionale si de personal
11. Statul de functii si statul de personal
12. Fise de magazie, de inventar si PSI
14. Referate aprovizionare
15. Procese verbale de custodie
16. Borderouri arhiva
17. Bonuri de consum

 

 • CANCELARIA PREFECTULUI

 

1. Materiale necesare organizarii sedintelor de lucru ale prefectului
2. Sinteze mass-media, pentru informarea prefectului si a subprefectului
3. Comunicate de presa
4 .Informari catre presa
5. Documentare in vederea elaborarii raportului prefectului, referitor la stadiul indeplinirii obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare
6. Documentarea prefectului cu privire la indeplinirea obiectivelor cuprinse in Strategia guvernamentala de imbunatatire a situatiei rromilor
7. Elaborarea de sinteze urmare a intalnirilor prefectului cu reprezentantii societatii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor si ai partidelor politice

 

 • PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :

 

1. Programul de Dezvoltare Economica si Sociala a Judetului Teleorman
2. Programe si strategii ale Institutiei Prefectului judetul Teleorman
3. Programul principalelor actiuni ale serviciilor publice deconcentrate din judetul Teleorman
4. Programul si strategii multianuale privind modernizarea Institutiei Prefectului judetul Teleorman
5. Raport anual de activitate al Institutiei Prefectului judetul Teleorman

 

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULAREA VEHICULELOR

 

1. Permise de conducere
2. Certificate de inmatriculare
3. Autorizatii provizorii de circulatie
4. Formulare folosite in activitatea de inmatriculare a vehiculelor si a eliberarii permiselor auto
5. Situatii statistice
6. Programul de lucru al Serviciului si programul de audiente al sefului Serviciului

 

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE

 

1. Pasaport simplu; paşaport electronic
2. Pasaport simplu pentru cetatenii romani din strainatate
3. Dovada privind folosirea pasaportului
4. Dovada privind clarificarea statutului juridic in raport cu Statul roman
5. Programul de lucru al Serviciului si programul de audiente al sefului Serviciului

 

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile publice

 


Conform Legii nr. 544/2001, art. 22:
1. În cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7. si anume:
ART. 7: Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda în scris la solicitarea informatiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitarii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. În cazul în care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia înstiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

2. Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

3. Hotarârea tribunalului este supusa recursului.

4. Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.

5. Atât plângerea, cat si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

Conform H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
ART. 32
În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
ART. 33
Persoana care se considera vatamata în drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.
ART. 34
În cazul în care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate în cazul functionarului vinovat, în conditiile legii.
ART. 35
(1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
(2) Comisia de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:
a) primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
b) efectueaza cercetarea administrativa;
c) stabileste daca reclamatia persoanei privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;
d) în cazul în care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. În cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii;
e) redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.
ART. 36

 

(1) Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.

 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

 

 LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC:

 

   • Organigrama Institutiei Prefectului judetul Teleorman
   • Ordinele prefectului, mai putin ordinele cu caracter personal
   • Raport de activitate al Institutiei
   • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 si a Legii nr. 52/2003, la nivelul judetului Teleorman
   • Strategia de modernizare a Institutiei Prefectului judetul Teleorman
   • Comitetul judetean pentru situatii de urgenta Teleorman
   • Planul de actiuni al Institutiei Prefectului judetul Teleorman,
   • Actele Comisiei de dialog social
   • Actele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice a judetului Teleorman
   • Lista serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul judetului Teleorman
   • Documente de interes juridic
   • Bugetul anual
   • Bilantul anual
   • Documente gestionate si /sau produse in cadrul institutiei.
   • Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şl a drepturilor reale supuse inventarierii:

 LISTA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC:

 

 1. Informaţii privind Ordinele emise de prefect;
 2. Informaţii cu privire la structura organizatorică şi atribuţiile aparatului propriu al prefectului judeţului Teleorman
 3. Informaţii privind sursele financiare şi bilanţul contabil al Instituţiei Prefectului- judeţul Teleorman;
 4. Informaţii cu privire la Raportul anual al prefectului judeţului asupra stării generale economice, sociale, culturale şi administrative a judeţului, realizarea Programului de Guvernare, prezentat Guvernului României;
 5. Informaţii cu privire la activitatea Colegiului PrefecturalTeleorman;
 6. Informaţii privind activităţile instituţiei prefectului în domeniul afacerilor europene şi a relaţiilor externe;
 7. Informaţii privind oportunităţile de finanţare;
 8. Informaţii privind derularea în judeţ a programelor şi strategiilor guvernamentale monitorizate de instituţia prefectului;
 9. Informaţii privind relaţiile cu patronatele şi sindicatele;
 10. Informaţii privind comisiile de specialitate conduse de prefect;
 11. Informaţii privind starea de legalitate a actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale din judeţulTeleorman;
 12. Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale.

 

 GHIDUL CETĂŢEANULUI PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC:

 

DE CE ai nevoie de acest drept?
PENTRU CĂ:

 • plăteşti impozite si taxe statului;
 • eşti responsabil si vrei sa ştii cum este gestionat banul public; o cei pe care i-ai ales trebuie sa-si respecte promisiunile; o funcţionarii din instituţiile publice sunt in slujba ta si nu invers; o administraţia publica este din ce in ce mai transparenta


CARE SUNT REGLEMENTĂRILE de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public?

 • Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, art. 19: "Orice persoana are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fara nici o interferenţa si de a cauta, primi si raspandi informaţii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."
 • Constituţia României, art.31: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi ingradit...Autorităţile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetăţenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal", o Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


DE CE ESTE IMPORTANTA pentru România Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public?
PENTRU CA:

 • este un pas major in consolidarea democraţiei si in reforma administraţiei publice o institutionalizeaza TRANSPARENTA in relaţiile dintre cetatean si autoritatile si instituţiile publice;
 • se va produce o schimbare de mentalitate in relaţia dintre cetatean si funcţionarii publici; o accesul Ia informaţiile publice va reprezenta regula, iar limitarea accesului, excepţia.


CE ESTE INFORMAŢIA DE INTERES PUBLIC?
Orice informaţie produsa sau gestionata de instituţiile sau autoritatile publice.

INFORMAŢIILE CLASIFICATE sunt informaţii de interes public?
Da, numai ca accesul la acestea este limitat prin lege.

CINE poate solicita informaţii de interes public?
Orice persoana fizica sau juridica, de cetăţenie română sau străină.

Poţi solicita orice informaţie, fara nici o RESTRICŢIE?
Da, dar trebuie sa ştii ca exista informaţii de interes public la care accesul este exceptat.

Care sunt acele informaţii care sunt EXCEPTATE de la accesul liber?

 • informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate;
 • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate;
 • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale;
 • informaţiile cu privire la datele personale, daca accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
 • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei persoane; o informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.


CE sunt informaţiile furnizate din OFICIU?
Informaţiile din oficiu sunt acele informaţii pe care instituţiile si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publice fara a exista o solicitare in acest sens.

UNDE sunt disponibile informaţiile din oficiu?
Informaţiile din oficiu sunt disponibile in Punctele de informare - documentare ale instituţiilor si autoritatilor publice, in Monitorul Oficial sau in mijloacele de informare in masa, precum si in publicaţiile proprii sau in pagina de Internet.

CARE sunt categoriile de informaţii ce se furnizează din oficiu?

 • Actele normative in baza carora autorităţile sau instituţiile respective funcţionează si sunt organizate; o Modul in care sunt organizate instituţiile sau autorităţile publice, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare si programul de audienţe;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele prin care poate fi contactata instituţia sau autoritatea publica: denumirea instituţiei, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al instituţiilor publice, programele şi strategiile adoptate de fiecare instituţie si autoritate in parte;
 • Lista cu documentele considerate de interes public;
 • Lista cu categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţiile si autoritatile respective; o Modurile in care pot fi contestate si atacate deciziile autorităţilor si instituţiilor publice în situaţia în care o persoana se consideră vătămată în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a avea acces la informaţiile de interes public.


CE sunt informaţiile furnizate la cerere?
Orice informaţie pentru care care furnizarea este posibila numai in urma unei solicitări.

CUM poţi obţine o informaţie furnizata la cerere?

 • VERBAL, adresandu-te birourilor de informare publica sau persoanelor responsabile de informarea publica.ln cazul in care este disponibila, informaţia solicitata va fi furnizata pe loc.Daca nu este posibil acest lucru, vei fi indrumat sa depui o solicitare in scris.
 • IN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail).EIe vor fi inregistrate si vei primi o recipisa conţinând data si numărul de inregistrare a cererii.
 • Cei de la biroul de informare iti vor pune la dispoziţie un formular tip de solicitare a informaţiilor de interes public (sau il poţi lua de aici).


Poţi primi răspunsul si prin e-mail?
Poţi solicita răspunsul si pe suport electronic (e-mail) daca birourile de informare publica deţin mijloacele tehnice necesare. Care sunt COSTURILE accesului la informaţie?

Accesul la informaţiile de interes public este GRATUIT.Nu trebuie sa plăteşti pentru serviciile de cautare si identificare a informaţiei solicitate, dar, in cazul in care soliciţi copii după documentele oficiale, trebuie sa suporţi contravaloarea serviciilor de copiere.

După CAT TIMP vei primi răspunsul la solicitarea ta?

 • autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a răspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii;
 • în cazul în care durata necesară pentru identificarea informaţiei solicitate depăşeşte acest termen, răspunsul va fi comunicat solicitantului în cel mult 30 de zile lucratoare de la depunerea cererii, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
 • daca informaţia pe care o soliciţi este considerata a fi o informaţie exceptata de la liberul acces, in cel mult 5 zile lucratoare vei fi instiintat in scris despre acest fapt.


In cazul in care consideri ca ti-a fost incalcat dreptul de liber acces la informaţie, poţi depune o RECLAMATIE?

 • Da, dar trebuie sa o faci in cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei;
 • Reclamatia trebuie adresata conducătorului autoritatii sau instituţiei careia i-ai adresat solicitarea iar acesta este obligat ca, in urma unei anchete administrative, sa iti dea un răspuns in cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii;
 • Daca reclamatia ta este intemeiata, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial si va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.


Poţi sa te adresezi JUSTIŢIEI daca ti-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie?

 • Da, poţi sa o faci direct după aşteptarea răspunsului la solicitarea iniţiala sau după răspunsul la reclamatia administrativa;- Plângerea trebuie depusa la secţia de contencios administrativ a tribunalului in a cărui raza teritoriala domiciliezi sau in a cărui raza teritoriala se afla sediul instituţiei sau autoritatii publice impricinate, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţiala;
 • Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publica sa iti furnizeze informaţiile de interes public solicitate si sa iti plateasca daune morale si/sau patrimoniale;
 • Daca eşti nemulţumit de hotararea instanţei, aceasta poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel.Decizia Curţii de Apel ramane definitiva si irevocabila;
 • Atât acţiunea depusa la prima instanţa, cat si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

 

 MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI INSTITUŢIEI ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE:


În această situaţie se va proceda conform prevederilor art.22 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale art.32-36 din HG nr. 123/2002.

 1. În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conform unuia din modelele anexate, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
 2. Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 din HG nr. 123/2002 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale normelor metodologice.
 3. În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.
 4. Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizînd nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 prin Ordinul Prefectului nr. 74/24.02.2005 cu modificările şi completările ulterioare , s-a constituit comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.
 5. Comisia de analiză privind ncălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public are următoarele responsabilităţi:
  • a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;
  • b) efectuează cercetarea administrativă;
  • c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;
  • d) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. în cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiză va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplină a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;
  • e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului.
 6. Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
 7. Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

 

prefectura-teleorman.ro

Institutia Prefectului Judetul Teleorman

© 2014 - Toate drepturile rezervate

 

Date de contact:

Strada Dunarii nr. 178, Cod postal 140047
Telefon: 0247 / 311.150 * Fax: 0247 / 312.973
Telefon relatii cu publicul: 0247 / 311.031
E-Mail: office@prefectura-teleorman.ro

Anunţ: Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies.